پشت چشمهای پندار

فرزند خاک پاک شهری از دل کویرم به نام گرمسار...با شعر زنده ام و گرنه ادعای شاعری ندارم. برای دل خودم میگم تا دستم بنویسه

مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
2 پست
مهر 87
7 پست